Zásady ochrany osobných údajov platné pre spoločnosť Estetický Oravakafe s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.oravakafe.sk, zákazníkov, ktorí sa prostredníctvom tejto webovej stránky objednajú produkty od spoločnosti Oravakafe (ďalej len „zákazník“).

Tieto pravidlá zároveň slúžia aj pre zákazníkov navštevujúcich priestory prevádzkarne spoločnosti Oravakafe osobne nachádzajúcich sa na adrese Krušetnica 131, 029 54 Krušetnica a to Predajňa kávy s kaviarňou Oravakafe a múzeum kávy Oravakafe, nakoľko majú v týchto priestoroch k dispozícii odkaz na tieto pravidlá

Vyplnením objednávky, registráciou na našom e-shope, telefonickou objednávkou, uzavretím písomnej zmluvy v priestoroch našej prevádzkarne, vstupom do priestorov našej prevádzkarne (vo vzťahu ku kamerovému systému) alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Oravakafe s.r.o., IČO 53 548 451 so sídlom Krušetnica 131, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Obchodného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 76333/L, IČO: 53 548 451, DIČ: 2121398785, konajúca prostredníctvom pána Romana Floreka (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť Oravakafe“) prichádzať do styku a využívať Vaše osobné údaje. Spoločnosť Oravakafe teda pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako Prevádzkovateľ (tak ako je tento pojem definovaný v GDPR) a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Tento dokument má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) (ďalej v texte len „GDPR“) ako aj v súlade so zákonom č. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Dôvodom a cieľom spracovania Vašich údajov je snaha poskytovať Vám kvalitné služby a tovar. .

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy info@oravakafe.sk alebo prostredníctvom poštového styku na adrese našej spoločnosti Krušetnica 131, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika.

2. Aké údaje spracúvame – špecifikácia spracovaných údajov

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako zákazníci poskytujete, teda len údaje spracúvané v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel spracúvania.

Ide teda o bežné údaje, ktoré zahŕňajú najmä:

 •   meno a priezvisko, titul,
 •   heslo, užívateľské meno v prípade registrácie do nášho eshopu
 •   adresu trvalého pobytu,
 •   v prípade fyzických osôb – podnikateľov miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), prípadne daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň,
 •   kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo a v niektorých prípadoch aj platobné údaje (prípadne súvisiace transakčné údaje),
 •   údaje o objednávkach, medzi tieto údaje patria informácie o objednávkach, ktoré ste u nás zrealizovali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty,
 •   informácie o komunikácii s Vami, ktoré si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu,
 •   údaje o Vašom správaní na web stránke (www.oravakafe.sk),
 •   obrazové snímky tváre a postavy (kamerové záznamy).3. Účel spracovania osobných údajovVaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv a plnenia povinností) existujúcich počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončenými zmluvnými vzťahmi, a to po nevyhnutnú dobu.Na účely zasielania marketingových a reklamných emailov prebieha spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu emailovej adresy, mena priezviska a adresy trvalého pobytu. Takéto spracovanie je realizované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas vyjadrujete prostredníctvom elektronického formulára, kde máte možnosť zaškrtnúť udelenie súhlasu. Súhlas musí spĺňať podmienky podľa ustanovenia čl. 7 GDPR.Prevádzkovateľ spracúva i osobné údaje, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné na samotné plnenie zmluvných povinností, ale Prevádzkovateľ má oprávnený záujem tieto osobné údaje spracúvať z dôvodu a za účelom riadneho výkonu jeho podnikateľskej aktivity ako aj za účelom marketingovej propagácie svojich výrobkov. Okruhy osobných údajov a dôvody spracúvania sú uvedené nižšie:

page2image14319616

Kategórie osobných údajovOprávnený záujem
Zabezpečenie vymáhania nárokovPo splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).
Marketing za účelom propagácie ďalších produktovPre ponuku našich súvisiacich služieb formou obchodných oznámení môže spoločnosť Oravakafe v budúcnosti využiť predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zaslanie emailu alebo sms správy. Spracovanie je vykonávané z dôvodu realizácie oprávneného záujmu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Spoločnosť Oravakafe tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
Kamerový systémÚdaje z kamerového systému sú spracovávané na účely ochrany nehnuteľného majetku ako aj hnuteľného majetku. Vo vzťahu k hnuteľnému majetku ide nielen o hnuteľný majetok Prevádzkovateľa, ale aj o hnuteľný majetok osôb, ktoré si

page3image14340800

v priestoroch Prevádzkovateľa odložili svoje hnuteľné veci na obvyklé miesta.

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.

5. Právny základ spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvy

Poskytnutie služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a spoločnosťou Oravakafe, na základe ktorého máte možnosť využitie našich služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

Plnenie zákonných povinností

Spracovanie osobných údajov je taktiež potrebné, aby sme si mohli plniť niektoré zákonné povinnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, predovšetkým v oblasti financií a vedenia účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Spracovanie niektorých osobných údajov bude realizované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov a to najmä na účely zasielania marketingových a reklamných emailov. Súhlas musí spĺňať najmä podmienky čl. 7 GDPR.

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.

Na základe rovnakého právneho základu spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na marketing ďalších produktov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).page3image14342144page3image14342336page3image14342528page3image14342720page3image14342912page3image14343104page3image14343296

Kategórie osobných údajovOprávnený záujem
Zabezpečenie vymáhania nárokovPo splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).
Marketing za účelom propagácie ďalších produktovPre ponuku našich súvisiacich služieb formou obchodných oznámení môže spoločnosť Estetický ateliér v budúcnosti využiť predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zaslanie emailu alebo sms správy. Spracovanie je vykonávané z dôvodu realizácie oprávneného záujmu v podobe
obmedzeného priameho marketingu. Spoločnosť Estetický ateliér tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
Kamerový systémÚdaje z kamerového systému sú spracovávané na účely ochrany nehnuteľného majetku ako aj hnuteľného majetku. Vo vzťahu k hnuteľnému majetku ide nielen o hnuteľný majetok Prevádzkovateľa, ale aj o hnuteľný majetok osôb, ktoré si v priestoroch Prevádzkovateľa odložili svoje hnuteľné veci na obvyklé miesta.

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.

6.Osoby spracúvajúce osobné údaje (Komu Vaše údaje poskytujeme?)

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pracovníkmi Prevádzkovateľa. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s touto internetovou platformou.

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich údajov (najmä pri zabezpečení platobných operácií alebo pri vedení účtovníctva).

7. Doba spracovania osobných údajov (Ako dlho budú Vaše údaje uchovávané?)

Získané údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy po celú dobu poskytovania služby. Po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov (najmä kontaktné údaje na marketingové ponuky) budú spracúvané po dobu aktuálnosti takejto marketingovej propagácie, t.j. po dobu nevyhnutnú pre reklamu nových produktov produkty.

Údaje spracovávané z kamerového systému budú uchovávané počas nevyhnutnej doby na kontrolu kamerových záznamov, v každom prípade maximálne po dobu 72 hodín. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

8. Práva zákazníka

Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III GDPR právo najmä:page4image14511168page4image14511360

 1. (a)  na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. (b)  na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. (c)  na opravu Vašich osobných údajov,
 4. (d)  na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. (e)  na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. (f)  právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. (g)  na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. (h)  právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. (i)  kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. (j)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
 11. (k)  Prevádzkovateľ má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. Ak však dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

9. Kde si môžete uplatniť vyššie uvedené práva?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa, a to odoslaním e-mailu na adresu info@oravakafe.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adrese sídla spoločnosti Oravakafe s.r.o., Krušetnica 131, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika. Vaše žiadosti budú vybavované Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu v čo najkratšej možnej dobe.

10. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny?

Pri väčšine osobných údajov, ktoré spracúvame, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

11. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na vašom rozhodnutí a Vašom záujme o služby spoločnosti Oravakafe. Poskytnutie osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou, aby sme Vám služby vedeli poskytnúť v rámci zmluvného vzťahu.

12. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?

Nie, tieto procesy sa Vás netýkajú.

13. Cookies

Všetky potrebné a relevantné informácie k súborom cookies nájdete na samostatnom odkaze pre cookies.

14. Bezpečnosť

Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri spracovaní osobných údajov sa kladie veľký dôraz na moderné technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Prevádzkovateľ podnikol všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany www.oravakafe.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

15. Účinnosť

10.1.Tieto pravidlá sú účinné od 9.5.2022.