Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho – spoločnosti Oravakafe s.r.o., IČO 53 548 451 so sídlom Krušetnica 131, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Obchodného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 76333/L, IČO: 53 548 451, DIČ: 2121398785, konajúca prostredníctvom pána Romana Floreka (ďalej len ako „dodávateľ“, „predávajúci“ alebo „spoločnosť Oravakafe“). Dodávateľ je poskytovateľom služieb respektíve predajcom tovaru.

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobkov a záruky poskytovanej zo strany predávajúceho na tieto výrobky.
 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.
 1. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 1. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.oravakafe.sk (ďalej len „elektronický obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Pre vylúčenie pochybností, tieto obchodné podmienky nie sú platné pre nákup tovaru a objednávku služieb v priestoroch prevádzkarne spoločnosti Oravakafe.
 1. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

 1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke: www.oravakafe.sk.
 1. Uvádzaná cena je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Prípadné ďalšie položky sú uvedené osobitne.
 1. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky.

Čl. 3
Objednanie tovaru

 1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
 1. Pred odoslaním objednávky je potrebné potvrdiť oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a taktiež potvrdiť oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov. Týmto kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s týmito dokumentami oboznámil a porozumel im.
 1. Po zvolení si tovaru sa kupujúci presunie do sekcie „KOŠÍK“ a odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Doručenie tohto potvrdenia sa považuje za moment uzavretia kúpnej zmluvy.
 1. Predávajúci prijme na spracovanie len takú objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Kupujúci je svojou objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle predávajúcemu. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju predávajúcemu neodošle.

Čl. 4
Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru

 1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.
 1. Predávajúci tovar expeduje do 5 pracovných dní po prijatí platby (najmä v prípade platby bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány), a to v prípade, že je tovar na sklade. Pokiaľ tovar nie je na sklade, tak je táto doba maximálne 30 pracovných dní po prijatí platby. V prípade, že sa táto doba predĺži, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a zmenu mu čo najskôr ohlási. Predávajúci neručí za omeškanie objednávky z dôvodov, ktoré nastali na strane doručovateľskej spoločnosti.
 1. Po prijatí platby a zaslaní tovaru zaniká kúpna zmluva splnením povinností, kúpna zmluva sa preto uzatváraná na dobu určitú.
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.
 1. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 1. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne kupujúci.

Čl. 5
Cena a platobné podmienky

 1. Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka vrátane 20 % DPH a prípadných ďalších položiek.
 1. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške, a to jedným z nasledovných spôsobov:
 1. dobierkou – uhradí tovar v plnej výške kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte,

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Kupujúci bude po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho,

 1. prevodom na bankový účet predávajúceho,
 2. v hotovosti pri osobnom odbere
 3. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.
 4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 5. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade väčšej objednávky, si predávajúci vyhradzuje právo vyžadovať platbu vopred.

Čl. 6
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Po uzavretí kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení obchodných podmienok, vystaví  dodávateľ faktúru. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi spolu s týmto daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.
 1. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“).
 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j už po uzavretí zmluvy), najneskôr v lehote uvedenej v bode 3. vyššie.
 1. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi predávajúcemu, že od kúpnej zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote, najneskôr do 14 – tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu bol doručení spolu s potvrdením objednávky, čím môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.
 1. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar (vzťahuje sa na textilný tovar, nie na kávu a iné predmety, pozri ustanovenie nižšie) rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.
 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Takýmto tovarom sa rozumie v tomto prípade predaj kávy.
 1. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Týmto nie je dotknutý bod 9 tohto článku nižšie.
 1. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.
 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 1. Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Predávajúci si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.
 1. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

Čl. 7
Zodpovednosť za vady a záruka (reklamačný poriadok)

 1. Záruka dodávateľa za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.
 1. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
 1. Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u dodávateľa písomne na adrese dodávateľa: info@oravakafe.sk. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. uplynutím záručnej doby tovaru,
 2. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 4. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
 6. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
 8. neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
 9. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Nároky z vád tovaru sú upravené príslušnými ustanoveniami zákonných predpisov.

Čl. 8
Ďalšie podmienky dodania tovaru

 1. Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
 2. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.
 3. Zákazník berie na vedomie, že odporúčanie dodávateľa ohľadne skladovania tovaru (kávy) je v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v Slovenskej republike, a to nasledovné: Kávu je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste bez prístupu vzduchu, vlhkosti a svetla.
 4. Dodávateľ odporúča pri príprave kávových nápojov dodržiavať vhodné postupy prípravy. Na prípravu dodávateľ doporučuje používať kvalitnú kávu, ideálne čerstvú zrnkovú alebo zomletú a pitnú, zväčša horúcu vodu o teplote 80-96 °C. V prípade použitia kávovaru alebo iného zariadenia na prípravu kávy odporúča dodávateľ riadiť sa pokynmi výrobcu zariadení.
 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  1. na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  2. na iné miesto individuálne dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Čl. 11
Spracovanie osobných údajov

Kompletnú informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze –https://muzeumkavy.sk/ochrana-osobnych-udajov/ .

Čl. VII.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci (ktorý je spotrebiteľom) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 1. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu (ďalej len „ARS“) podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti.
 1. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 1. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na ARS využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať predávajúceho na: info@oravakafe.sk.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky, a to týmito obchodnými podmienkami ako aj príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 9.5.2022